اصلاحیه زمان برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن کشت فراسرزمینی ایران