اعزام هیات تخصصی تجاری و بازاریابی به نمایشگاه بین المللی مواد غذایی کشور ژاپن