همایش معرفی فرصت های مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی عراق