بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی روسیه فدراتیو