اولین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری مشترک ایران و روسیه