فراهم شدن امکان ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا(ابلاغ الکترونیک)