دومین همایش تکریم جایگاه کارآفرینان و تقدیر از زحمات تلاشگران عرصه اقتصاد کشور