فراخوان مناقصه ساخت تجهیزات و فاضلاب شهر قزاق در جمهوری آذربایجان