پنجمین همایش بزرگ فرصت های تجاری در حوزه مواد غذایی همزمان با برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی در روسیه - مسکو