تور علمی تخصصی بازدید از نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری فرانسه