اعزام هیات تجاری صنعت ساختمان(BIG SHOW) به کشور عمان