آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین کانون کارآفرینی استان گیلان

در اجرای موافقت اصولی شماره 4915/43/ص مورخ 06/06/1396 هیأت هدایت و نظارت  راهبردی تشکلهای اتاق ایران مبنی بر تأسیس و ثبت کانون کارآفرینی استان گیلان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین کانون مزبور رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 06/10/96 در محل سالن کنفرانس اتاق گیلان با رعایت تشریفات قانونی برگزار گردد.

احتراماً بدین وسیله از کلیه فعالین در حوزه مربوطه دعوت می نمایند از روز یکشنبه مورخ 26/09/96  الی پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 03/10/96 جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان  سرکار خانم علیمحمدی مراجعه فرمایید.

شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمیباشد.

دستورجلسه:

1-    بررسی تصویب اساسنامه

2-    تعیین ورودیه و حق عضویت

3-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار

4-    انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان

5-    سایر موارد

ثبت نام:

الف- داشتن کارت بازرگانی یا عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان.


ب- اشخاص حقوقی:

●شرکتها و موسسات مختلف صنعتی، خدماتی، کشاورزی و نیز کسب و کارهای خرد و خانگی که در فعالیت های کارآفرینانه مشغول به فعالیت هستند، حسب ضوابط و مقررات در آیین نامه های اجرایی

●سازمانهای مردم نهاد حسب ضوابط و مقرر در آیین نامه های اجرایی

●انجمن های کارآفرینی دارای مجوز از وزارت کشور

●مراکز رشد

●پارکهای علم و فن آوری

●شرکتهای دانش بنیان مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

ج- اشخاص حقیقی:

 

●برگزیدگان جشنواره های کارآفرینی سازمانها و نهادهای مختلف در بخش های مختلف اقتصادی (نفرات اول تا سوم)

●کارآفرینان عضو سازمان های نظام صنفی با معرفی سازمانهای نظام صنفی ذیربط

●مخترعین و مبتکرین دارای اثر به ثبت رسیده در مرجع ذیربط

●نخبگان با معرفی بنیاد ملی نخبگان

●کلیه اتباع ایرانی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته های کارآفرینی

●صاحبان ایده  و کارآفرینان معرفی شده از سوی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری

● اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاههاو موسسات علمی و پژوهشی که دارای سابقه علمی و اجرایی چون تالیف، ترجمه، تدریس در موضوع کارآفرینی می باشند.

●کارآفرینان سازمانی با معرفی سازمان مربوطه

● سایر کارآفرینان مستقل با تایید هیأت مدیره

 

تبصره: نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیرعامل، یا یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت متبوع باشند با در دست داشتن آخرین تغییرات روزنامه رسمی و معرفی نامه با مهر و سربرگ شرکت.