اعلام تسهیلات ایجاد شده جهت فعالین اقتصادی در کشور عمان