سمینار بزرگ ورود به بازار کشورهای عربی و آفریقایی 96/09/20