ضرورت انجام معاینات بدو استخدام و بهره گیری از تجربیات متخصص این بخش