مناقصه خرید پمپ و اتصالات آبیاری در جمهوری آذربایجان