مناقصه احداث ابنیه و کانال کشی در جمهوری آذربایجان