مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی در جمهوری آذربایجان