اطلاع رسانی برگزاری مجمع عمومی مؤسس اتاق بازرگانی مشترک ایران - پاکستان