همایش فعالین اقتصادی ایران و ویتنام 22 آبان 96 ساعت 9 صبح در اتاق ایران