مشارکت جدی و پرشور در نمایشگاه حقوق شهروندی ایران - برج میلاد تهران