حضور هیات تجاری از کشور هندوستان و برگزاری همایش تجاری و نشست های دو جانبه