برگزاری پایون در نمایشگاه بین المللی بازرگانی و صنعت ساختمان تاجیکستان