انتشار کامل مجموعه کتب"یادداشت های توضیحی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا"