نامه فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی در خصوص دومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران