اعزام هیات تجاری اتاق تهران به کشورهای اسلواکی و اتریش