همایش تخصصی بازاریابی نوین با محوریت معماری بازاریابی و بازاریابی دیجیتالی