نمایشگاه کشاورزی صنایع غذایی، لبنیات، دام و صنایع وابسته در آستانه قزاقستان