مصوبه راه آهن در خصوص تخفیفات حمل بار با استفاده از کانتینرهای یخچالدار