کارگاه آموزشی رایگان "اینکوترمز و مقررات آن"

كارگاه آموزشي"اينكوترمز٢٠١٠ و مقررات آن" با حضور جناب آقاي دكتر رضا سيمبر_مورخ ٩٦/٠٦/٢٣