مجمع عمومی سالیانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در تاریخ 96/07/03