اعزام هیات تجاری به آلمان و مجارستان همزمان با نمایشگاه مواد غذایی