اعزام هیات تجاری صنعت ساختمان، برق و خدمات فنی مهندسی به عمان