اعزام بزرگترین هیات تجاری به نمایشگاه مواد عذایی- ترکیه