برگزاري كارگاه آموزشي قوانين و مقررات تامين اجتماعي

برگزاري كارگاه آموزشي قوانين و مقررات تامين اجتماعي با حضور جناب آقاي محمود سبحاني_ مورخ ٩٦/٠٥/٢٦