اولین همایش بین المللی برترین شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ایران