برگزاری دوره روانشناسي فروش و ايجاد رونق در بازار در اتاق رشت

دوره روانشناسي فروش و ايجاد رونق در بازار با حضور جناب آقاي آرمين سپيده دم-٩٦/٠٥/١٢