همایش تجاری ایران و سوریه با حضور یک هیئت تجاری از کشور سوریه