نشست سفیران اقتصادی با حضور نخبگان مدیریت و مشاوران عالی رتبه در ترکیه