برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک در تجارت خارجی و آشنایی با خدمات صندوق ضمانت صادرات

دوره آموزشی مدیریت ریسک در تجارت خارجی و آشنایی با خدمات صندوق ضمانت صادرات --- پنجشنبه مورخ 96/04/22