سمینار تخصصی مسائل کلیدی در روش های تأمین مالی، پرداخت- 21 و 22 تیرماه