برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران