اعزام هیأت تجاری به قزاقستان همزمان با نمایشگاه دام و طیور