برگزاری کارگاه آموزشی آداب و تشریفات تجاری و بین المللی ویژه مدیران

با توجه به دیدارهای پی در پی مقامات عالی رتبه خارجی که گسترش فوق العاده تجارت خارجی ایران را نوید می دهد، توصیه می شود که مدیران اقتصادی و بازرگانان کشور علاوه بر اشراف بر الزامات تجارت بین المللی از جمله: مدیریت واردات(خرید خارجی) و صادرات، مدیریت بازاریابی بین المللی اینکو ترمز، اصول اعتبار اسنادی و یوسی پی، بازرسی کالا و ارزیابی انطباق، تنظیم مدارک حمل بازرگانی، امور گمرک، ترخیص، بیمه...  با اصول گفتار و رفتار در صحنه جهانی از جمله نوع پوشش، آداب معرفی و ورود و خروج، وقت شناسی، حریم های اجتماعی نیز بخوبی آشنا شوند و بر آداب شرکت در مراسم و مهمانی ها، نحوه تعامل در مذاکرات و مبانی اصلی زبان بدن اشراف داشته باشند.

اتاق بازرگانی گیلان در راستای اهداف فوق اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آداب و تشریفات تجاری و بین المللی ویژه مدیران نمود که با حضور جمعی از مدیران بخش خصوصی و دولتی برگزار گردید.