برگزاری دوره تخلفات و مجازات های کارفرمایان در قانون کار 18 اسفند ماه 95

دوره تخلفات و مجازات های کارفرمایان در قانون کار در روز 18 اسفند ماه با حضور جمعی از تجار و علاقمندان استان در محل اتاق رشت برگزار گردید.