سمینار همکاری های اقتصادی ایران و چین مورخ 96/1/16 ساعت 9 در اتاق ایران