اعزام هیئت تجاری - بازاریابی جمهوری اسلامی ایران به کشور روسیه

همزمان با برگزاری نمایشگاه مواد غذایی WORD FOOD در شهریور 1395 یک هیئت تجاری - بازاریابی از سوی جمهوری اسلامی ایران (توسط دفتر امور ترویج تجارت) به کشور روسیه و شهر مسکو اعزام می گردد.

 

مجوز اعزام هیئت

معرفی هیئت تجاری

فرم مشخصات و ثبت نام