اعزام هیئت تجاری همزمان با نمایشگاه حلال روسیه به مسکو