پیشنهاد شرکت بلاروسی مینسک کریستال گروپ، فعال در حوزه تولید الکل و اتانول