نشست رودرروی تجاری ایران و افغانستان مورخ 7 و 8 اسفند 98